برای کلیه سایزها تا دو سانتی متر احتمال اختلاف اندازه وجود دارد.